Site Photos of 2 ton, 3 ton, 5 ton CD1 electric wire rope hoists delivered to India

Keyword:2 ton, 3 ton, 5 ton CD1 electric wire rope hoists   Time:2020-5-5 17:04:19

Electirc wire rope hoist 2-ton, 6-meter 

Electirc wire rope hoist 3-ton, 6-meter 

Electirc wire rope hoist 5-ton, 6-meter 

415 V/50Hz/3, 24V control

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton9.jpg

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton4.jpg

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton12.jpg

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton6.jpg

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton8.jpg

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton7.jpg

Site photos of Electirc wire rope hoist 2-ton, 3-ton, 5-ton2.jpg